macbook-pro-3260626

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1. Prohlášení o ochraně osobních údajů
Těší nás, že jste navštívili naše webové stránky. V této souvislosti bychom vás chtěli, v souladu s čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), informovat o způsobu, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji.

Pověřenec
Pověřencem, tedy osobou zodpovědnou za níže popsané shromažďování a zpracování osobních údajů, je subjekt, který je uveden pod odkazem Impresum. 

Ukládání IP adresy
IP adresu, která je předávána vaším webovým prohlížečem, ukládáme po dobu sedmi dnů v přísném souladu sse stanoveným účelem, tedy v zájmu rozpoznávání útoků naše webové stránky a přijímání opatření k omezování a odstraňování těchto útoků. Po uplynutí uvedeného období provádíme vymazání, popř. anonymizaci získané IP adresy. Právním základem je čl. 6, odst. 1, pododst. 1, písm. f nařízení GDPR.

Nutzungsdaten
Při vaší návštěvě našich webových stránek jsou na našem webovém serveru ve formě dočasného protokolu ukládány takzvané údaje o používání, které slouží k sestavování statistik, jejichž účelem je zlepšování kvality našich webových stránek. Tato sada sestává z údajů, jimiž jsou
• stránka, ze které byl vyžádán příslušný soubor,
• název souboru,
• datum a čas vyžádání souboru,
• přenesený objem dat,
• stavu přístupu (soubor přenesen, soubor nenalezen),
• popis typu použitého webového prohlížeče,
• IP adresy počítače, ze kterého bylo vyžádání provedeno


2. Předávání údajů třetím osobám
Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám.


3. Soubory cookie
Na svých webových stránkách používáme soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve vašem koncovém zařízení, z něhož mohou být načítány. Přitom se rozlišuje mezi relačními soubory cookie, které jsou opět smazány, jakmile zavřete svůj prohlížeč, a permanentními soubory cookie, které jsou ukládány trvale, tedy déle než po dobu jednotlivých relací. Soubory cookie mohou obsahovat data, která umožňují zpětné rozpoznání použitého zařízení. Soubory cookie však částečně obsahují také informace, která se týkají pouze určitých nastavení nevztahujících se k určité osobě. 
Na svých webových stránkách používáme jak relační soubory cookie, tak i permanentní soubory cookie. Zpracování osobních údajů se uskutečňuje na základě čl. 6, odst. 1, pododst. 1, písm. f nařízení GDPR a v zájmu jednak optimalizace, popř. umožnění navádění uživatele a jednak přizpůsobování podoby našich webových stránek.
Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o umístění souborů cookie. Používání souborů cookie se tak pro vás stává transparentním. Soubory cookie navíc můžete kdykoli vymazat prostřednictvím odpovídajícího nastavení prohlížeče, které umožňuje také zabránění vytváření nových souborů cookie. Mějte však, prosím, na paměti, že v takovém případě nemusí být naše webové stránky optimálně zobrazovány a některé jejich funkce již nemusí být technicky k dispozici.


4. Vysvětlení bezpečnostních opatření
Bezpečnost vašich osobních údajů
Aby byly vaše osobní údaje co nejrozsáhleji chráněny před nežádoucím přístupem, přijímáme odpovídající technická a organizační opatření. Na svých stránkách používáme šifrovací postup. Vaše údaje jsou přenášeny z vašeho počítače do našeho serveru a naopak prostřednictvím sítě Internet za použití šifrování typu TLS. Tuto skutečnost rozpoznáte podle toho, že ve stavovém řádku vašeho prohlížeče se zobrazuje symbol zavřeného zámku a adresní řádek začíná řetězcem https://.


5. Práva uživatele
Při zpracování vašich osobních údajů vám, jako uživateli webových stránek, příslušejí určitá práva, která zaručuje nařízení GDPR:

1. Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR): 
Máte právo požadovat potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány; pokud tomu tak je, máte dále právo na přístup k těmto osobním údajům a na získávání informací, které jsou jednotlivě uvedeny v čl. 15 GDPR.

2. Právo na opravu a výmaz (čl. 16 a 17 GDPR): 
Máte právo požadovat neprodlené provedení opravy nesprávných osobních údajů, které se vás týkají, a případné doplnění neúplných osobních údajů.
Navíc máte právo požadovat neprodlené vymazání osobních údajů, které se vás týkají, pokud existuje některý z důvodů, které jsou jednotlivě uvedeny v čl. 17 GDPR, např. tehdy, nejsou-li již tyto údaje potřebné pro sledovaný účel.

3. Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR): 
Máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, je-li splněn některý z předpokladů uvedených v čl. 18 GDPR, např. tehdy, jestliže jste vznesli námitku proti tomuto zpracování, a to po dobu potřebnou k případnému ověření důvodu. 

4. Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR):
V určitých případech, které jsou jednotlivě uvedeny v čl. 20 GDPR, máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, popř. požadovat předání těchto údajů třetí osobě.

5. Právo na vznesení námitky (čl. 21 GDPR):
Jsou-li osobní údaje shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. f (zpracování údajů k zajištění ochrany oprávněných zájmů), náleží vám právo kdykoli vznést vůči tomuto zpracování námitku z důvodů, které vyplývají z vaší zvláštní situace. V takovém případě již osobní údaje nebudeme zpracovávat, ledaže by existovaly prokazatelně závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami dotyčné osoby, nebo by zpracování sloužilo k účelům souvisejícím s určením, výkonem nebo obhajobou právních nároků.

6. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Podle čl. 77 GDPR máte právo na podání stížnosti u dozorového úřadu, jste-li toho názoru, že zpracováním vašich osobních údajů dochází k porušení ustanovení nařízení o ochraně osobních údajů. Toto právo na podání stížnosti lze uplatnit u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení.


6. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Náš podnikový pověřenec pro ochranu osobních údajů je vám kdykoli ochotně k dispozici v souvislosti s informacemi nebo podněty týkajícími se tématu ochrany osobních údajů:
Datenschutz@melchers.de


7. Další součásti obsahu prohlášení o ochraně osobních údajů

7.1. Zpravodaj
Na svých internetových stránkách vám poskytujeme možnost objednat si odebírání našeho zpravodaje. Pokud jste nám udělili samostatné svolení k tomu, abychom vás prostřednictvím e-mailu informovali o našich vlastních výrobcích a službách, uskutečňuje se odpovídající zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 pododst. 1 písm. a nařízení GDPR. Toto je však rovněž přípustné pouze na základě uděleného svolení. Své svolení můžete kdykoli odvolat, aniž by tím však byla dotčena právoplatnost dosud uskutečněného zpracování. V případě odvolání svolení bude odpovídající zpracování údajů z naší strany zastaveno.
Nebudete-li již v budoucnu chtít odebírat zpravodaj, můžete přihlášku k jeho odběru kdykoli opět zrušit, např. prostřednictvím odkazu k odhlášení odběru zpravodaje, který naleznete v každém e-mailu, jehož prostřednictvím je zpravodaj zasílán.


7.2. Kontaktní formulář

Máte možnost obracet se na nás prostřednictvím webového formuláře. K tomu, aby byl náš kontaktní formulář použitelný, potřebujeme vaše jméno a vaši e-mailovou adresu. Sdělení dalších údajů je z vaší strany dobrovolné, nikoli povinné. 
SVOLENÍ
Odesláním tohoto e-mailového formuláře prohlašujete, že souhlasíte s tím, aby byly vámi uvedené údaje elektronicky zaznamenány a uloženy. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6, odst. 1, pododst. 1, písm. f nařízení GDPR. Vaše osobní údaje použijeme výlučně ke zpracování vašeho dotazu. Své svolení můžete kdykoli odvolat, např. prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu Datenschutz@melchers.de.


7.3. Online žádosti o pracovní místo
Vaše osobní údaje zpracováváme podle platných ustanovení, která jsou uvedena v § 26 Spolkového zákona o ochraně osobních údajů v jeho posledním znění. Údaje, které nám předáte v rámci své online žádosti o pracovní místo, budeme zpracovávat výlučně pro účely výběru uchazečů. Zpracování osobních údajů pro jiné účely se neprovádí.
Rozsah osobních údajů, které nám chcete předat v rámci své online žádosti o pracovní místo, určujete vy samotní. Online žádosti o pracovní místo jsou elektronicky předávány našemu personálnímu oddělení, kde jsou co nejrychleji zpracovávány. Tento přenos se uskutečňuje šifrovaným způsobem. Žádosti o pracovní místo jsou zpravidla předávány také vedoucím pracovníkům příslušných odborných oddělení našeho podniku. K předávání vašich osobních údajů dalším osobám nedochází. Poskytnutím svých osobních údajů prohlašujete, že dále souhlasíte s tím, abychom vaši žádost o pracovní místo archivovali po dobu 12 měsíců, čímž bude umožněno její použití také pro obsazování pracovních míst, která se případně v budoucnu uvolní.


7.4. Videa přístupná prostřednictvím portálu YouTube
Na některé podstránky svých webových stránek umísťujeme odkazy na videa přístupná prostřednictvím portálu YouTube. Vyvolání těchto podstránek má za následek zpřístupnění obsahu portálu YouTube ke stahování. V této souvislosti je portálu YouTube předána také vaše IP adresa, která je pro přístup k tomuto obsahu technicky potřebná. Na další zpracování této adresy portálem YouTube nemáme v zásadě žádný vliv. Při umísťování odkazů na videa jsme však dbali na to, aby byl aktivován rozšířený režim ochrany osobních údajů, který je portálem YouTube nabízen.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
LinkedIn